Jengo la baraza la wawakilishi

 

WAWAKILISHI WALIOCHAGULIWA KATIKA UCHAGUZI WA TAREHE 31 OKTOBA 2010 MAJIMBO YA UNGUJA NA PEMBA

Wilaya Jimbo Jina la Mgombea Idadi ya Kura alizopata Mgombea Asilimia ya Kuchaguliwa Chama Mshindi  
Kaskazini A 1.    Chaani Ussi Jecha Simai 6022 82.0% CCM Ameshinda  
    KhamiS Amour Vuai 1127 15.3% CUF  
   
  2.    Mkwajuni Mbarouk W. Mussa 3552 59.9% CCM Ameshinda  
    Vuai Kona Haji 1627 27.5% CUF  
    Tahir Ali Mcha 676 11.4% JAHAZI ASILIA  
    Haji Mussa Haji 64 1.1% SAU  
   
  3.    Tumbatu Haji Omar Kheir 4686 55.3% CCM Ameshinda  
    Makame Hamad Makame 3794 44.7% CUF  
   
  4.    Nungwi Mussa Ame Silima 3593 48.5% CCM  
    Haji Mwadini Makame 3808 51.5% CUF Ameshinda  
   
  5.    Matemwe Abdi Mosi Kombo 3347 61.7% CCM Ameshinda  
    Shauri Makame Mkadam 1743 32.1% CUF  
    Kiindi Haji Mkombe 335 6.2% JAHAZI ASILIA  
         
Kaskazini B 6.    Bumbwini Mlinde Mbarouk Juma 3690 60.7% CCM Ameshinda  
    Zahran Juma Mshamba 2386 39.3% CUF  
   
  7.    Donge Ali Juma Shamuhuna 5884 83.0% CCM Ameshinda  
    Machano Omar Masanja 572 8.1% CUF  
    Ali Ameir Mgeni 636 9.0% JAHAZI ASILIA  
   
  8.    Kitope Makame M. Mbarouk 5239 82.2% CCM Ameshinda  
    Hassan Khatib Kheir 1135 17.8% CUF  
         
Kusini 9.    Makunduchi Haroun Ali Suleiman 6456 84.9% CCM Ameshinda
    Ameir Mussa Ameir 1145 15.1% CUF  
   
  10. Muyuni Jaku Hashim Ayoub 5995 82.0% CCM Ameshinda  
    Suha Suleiman Hassan 1315 18.0% CUF  
         
Magharibi 11. Bububu Salum Amour Mtondoo 4421 51.6% CCM Ameshinda  
    Shaaban Omar Shaaban 222 2.6% CHADEMA  
    Bakar Haji Muhammed 3857 45.0% CUF  
    Salma Othman Moh’d 64 0.7% NCCR  
   
  12. Dole Amiri Ali Amir 91 1.3% AFP  
  Shawana Bukheti Hassan 4525 66.8% CCM Ameshinda  
    Hasne Abdalla Abeid 2154 31.8% CUF  
   
  13. Fuoni Thuwaibah Edignton Kisasi 6267 68.9% CCM Ameshinda  
    Asha Ali Fakih 2827 31.1% CUF  
   
  14. Magogoni Asha Moh’d Hilal 3807 43.6% CCM  
  Jihad Abdillah Hassan 4690 53.7% CUF Ameshinda  
  Fatma Faki Khatib 71 0.8% DEMOKRASIA MAKINI  
  Seif Abdalla Moh’d 71 0.8% NCCR-MAGEUZI  
    Juma Hamid Haji 96 1.1% SAU  
   
  15. Mfenesini Ali Abdalla Ali 3320 55.6% CCM Ameshinda  
  Nassor Masoud Seif 2139 35.8% CUF  
  Hassan Kilyape 478 8.0% CHADEMA  
    Yussuf Khamis Hamza 34 0.6% NCCR-MAGEUZI  
   
  16. Mtoni Khamis Jabir Makame 3459 40.3% CCM  
  Nassor Ahmed Mazrui 4967 57.9% CUF Ameshinda  
  Ali Azani Kiongwe 61 0.7% DP  
    Asha Ali Mzimba 86 1.0% NCCR-MAGEUZI  
   
  17.  Mwanakwerekwe Shamsi Vuai Nahodha 4288 59.7% CCM Ameshinda  
  Idrisa Shaame Hamad 2816 39.2% CUF  
    Maulid Omar Hamad 76 1.1% NCCR-MAGEUZI  
  18. Kiembe Samaki Mansour Yussuf Himid 3275 79.9% CCM Ameshinda  
    Manzi I. Juma 826 20.1% CUF  
   
  19. Dimani Mwinyihaji Makame 6093 55.0% CCM Ameshinda  
    Ali Juma Ali 4803 43.4% CUF  
    Suleiman Maabad 177 1.6% CHADEMA  
         
Mjini 20. Kwamtipura Hamza Hassan Juma 5139 55.7% CCM Ameshinda  
    Dr. Majaaliwa J. Seif 2333 25.3% CUF  
    Ali Mwadini Faki 1691 18.3% JAHAZI ASILIA  
    Salama Saleh Abeid 58 0.6% NCCR  
   
  21. Mji Mkongwe Simai Mohammed 1667 26.7% CCM  
    Ismail Jussa 4566 73.3% CUF Ameshinda  
   
  22. Chumbuni Machano Othman Said 4901 55.9% CCM Ameshinda  
    Maulid S. Juma 3874 44.1% CUF  
   
  23. Mpendae Mohammed Said Mohammed 4858 56.8% CCM Ameshinda  
    Mahrouk Abdalla Suleiman 3443 40.3% CUF  
    Suleiman Moh’d Abdalla 82 1.0% NRA  
   
  24. Rahaleo Nassor Salim Ali 3952 63.1% CCM Ameshinda  
    Omar Mussa Makame 2310 36.9% CUF  
   
  25. Magomeni Salmin Awadh Salmin 5036 58.7% CCM Ameshinda  
    Zenab Omar Mzee 3393 39.6% CUF  
    Abbas Daim Othman 148 1.7% NRA  
   
  26. Jang’ombe Suleiman Othman Nyanga 5884 73.0% CCM Ameshinda  
    Haji Ameir Muhunzi 2180 27.0% CUF  
   
  27. Kwahani Ali Salum Haji 5071 80.1% CCM Ameshinda  
    Hassan Juma Hassan 1259 19.9% CUF  
   
  28. Amani Fatma Mbarouk Said 4627 68.3 CCM Ameshinda  
    Khamis Rashid Abeid 2145 31.7 CUF  
  29. Kikwajuni Mahmoud Moh’d Mussa 4933 71.0 CCM  
    Bakari Hassan Bakari 2011 29.0 CUF  
         
Kati 30. Koani Mussa Ali Hassan 7040 68.1 CCM Ameshinda  
    Khamis Malik Mwinyi 2926 28.3 CUF  
    Moh’d Masoud Rashid 330 3.2 NCCR MAGEUZI  
    Ali Khamis Ali 46 0.4 TLP  
   
  31. Chwaka Issa Haji Ussi 7242 80.8 CCM Ameshinda  
    Ali Mrisho Haji 1721 19.2 CUF  
   
  32. Uzini Mussa Khamis Silima 7012 89.0 CCM Ameshinda  
    Salma Hussein Zaralia 687 8.7 CUF  
    Ame Hassan Haji 179 2.3 JAHAZI ASILIA  
         
Mkoani 33. Mkoani Abdalla Abass Omar 2231 36.5 CCM  
    Abdalla Moh’d Ali 3841 62.9 CUF Ameshinda  
    Moh’d Othman Juma 37 0.6 TADEA  
   
  34. Mkanyageni Masoud Moh’d Abdalla 2191 40.3 CCM  
    Haji Faki Shaali 3223 59.3 CUF Ameshinda  
    Awadh Abrahman Bakar 29 0.5 NRA  
   
  35. Mtambile Moh’d Mgaza Jecha 1185 20.0 CCM  
    Moh’d Haji Khalid 4667 78.8 CUF Ameshinda  
    Wahid Khamis Moh’d 69 1.2 NCCR MAGEUZI  
   
  36. Chambani Bahati Khamis Kombo 569 13.1 CCM  
    Moh’d Mbwana Hamad 3691 84.7 CUF Ameshinda  
    Asha Muhsin Ali 98 2.2 NCCR MAGEUZI  
   
  37. Kiwani Mussa Foum Mussa 2108 39.3 CCM  
    Hija Hassan Hija 3252 60.7 CUF Ameshinda  
         
Wete 38. Kojani Makame Said Juma 758 11.2 CCM  
    Hassan Hamad Omar 5989 88.8 CUF Ameshinda  
   
  39. Wete Asaa Othman Hamad 6013 75.2 CUF Ameshinda  
    Siasa Khamis Melek 1229 15.4 CCM  
    Nuhu Jaffar Khamis 120 1.5 CHADEMA  
    Massoud Rashid Omar 32 0.4 TLP  
   
  40. Ole Hamad Massoud Hamad 5564 84.2 CUF Ameshinda  
    Badria Ramadhan Moh’d 1001 15.1 CCM  
    Khamis Massoud Ali 147 2.2 CHADEMA  
   
  41. Gando Suleiman Khamis Mk 949 15.8 CCM  
    Said Ali Mbarouk 4823 80.0 CUF Ameshinda  
    Abdalla Moh’d Said 253 4.2 CHADEMA  
   
  42. Mtambwe Mauwa Mbarouk Said 332 5.9 CCM  
    Salim Abdalla Hamad 5308 94.1 CUF Ameshinda  
         
Chake Chake 43. Chake Chake Suleiman Sarhan 1659 23.6 CCM  
    Omar Ali Shehe 5371 76.4 CUF Ameshinda  
   
  44. Wawi Hamad Abdulla Rashid 2115 25.7 CCM  
    Said Issa Moh’d 415 5.0 CHADEMA  
    Saleh Nassor Juma 5547 67.3 CUF Ameshinda  
   
  45. Ziwani Moh’d Kombo Juma 952 14.1 CCM  
    Rashid Seif Suleiman 5747 85.2 CUF Ameshinda  
    Khamis Juma Muhidin 50 0.7 JAHAZI ASILIA  
   
  46. Chonga Omar Khamis Juma 2309 37.7 CCM  
    Kassim A. Abdulla 285 4.6 CHADEMA  
    Abdulla J. Abdulla 3453 56.3 CUF Ameshinda  
    Hassan A. Maalim 13 0.2 DEMOKRASIA MAKINI  
    Mbarouk Kh. Mbarouk 72 1.2 NCCR MAGEUZI  
           
Micheweni 47. Micheweni Chumu Kombo Khamis 1347 19.4 CCM  
    Subeit Khamis Faki  

4791

69.0 CUF Ameshinda  
    Makame Faki Nyange 614 8.8 TADEA  
    Khatib Mbwana Faki 189 2.7 TLP  
   
  48. Konde Suleiman Hemed 5569 87.6 CUF Ameshinda  
    Ramadhan Omar 702 11.0 CCM  
    Mjawir Rashid 88 1.4 NCCR MAGEUZI  
   
  49. Mgogoni Ismail Amour Ismail 703 11.5 CCM  
    Salim Shoka Salim 78 1.3 CHADEMA  
    Abubakar Kh. Bakar 5342 87.2 CUF Ameshinda  
   
  50. Tumbe Amour Khamis Mbarouk 470 8.1 CCM  
    Rufai Said Rufai 5312 91.9 CUF Ameshinda  
   

 

Advertisements